Projekt odroczony ze względu na brak dofinansowania!

Celem projektu jest ewaluacja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w 2015 r. Powstanie raport zawierający wyniki ewaluacji oraz rekomendacje dla Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Raport zostanie także opublikowany w sieci.

Projekt pn. „Społeczny Raport z realizacji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w 2015 r.” będzie realizowany w okresie od 7 grudnia 2015 r. do 15 lutego 2016 r. przez Inicjatywę WrObywatel. Inicjatywa realizuje swoje działania w ramach Masz Głos, Masz Wybór. Przedsięwzięcie będzie realizowane we współpracy z pracownikami i doktorantami Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Projekt zakłada ewaluację, opracowanie wyników i opublikowanie w sieci (pdf) społecznego raportu z realizacji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w 2015 wraz z rekomendacjami. Raport będzie opublikowany na stronie wrobywatel.pl oraz przekazany do Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Metodologia
Projekt badawczy opiera się na badaniach ilościowo-jakościowych.

Pozyskanie danych:
– ankieta na stronie wrobywatel.pl,
– wywiady wśród liderów projektów,
– wywiady wśród przedstawicieli rad osiedla,
– analiza danych ilościowych uzyskanych z zasobów danych Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.